/ by /   Report / 0 comments

กฎบัตรอาหาร : ระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564

บันทึกการประชุมย้อนหลัง ของ การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564 กฎบัตรอาหาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง zoom oreintation meeting
/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม กฎบัตรเชียงใหม่ ติดตามได้จากรายงาน
/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] สมาร์ทฟาร์ม กฎบัตรอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่

กระแสความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาใน จังหวัดเชียงใหม่ หันมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ โดยได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการกฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาใช้ยกระดับฟาร์ม สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Public Talk #03 พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่

การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่3 “พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ร่วมเสวนาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พงศ์ธร ธาราไทย ประธนกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน...
Read More
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ทาง Zoom Orientation Meeting
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ”

เสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ทางZoom เวลา 18.00 น.
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

งานเสวนาวิชาการประชุมกฏบัตร ครั้งที่ 2 National Public Talk#2

ชมย้อนหลังการเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติครั้งที่ 2 National Charter Public Talks#02″การออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะที่โล่งและสภาพแวดล้อมเมืองหลังโควิด – 19″เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 Zoom Orientation Meeting Orientation
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 National Charter Public Talks #1

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)และคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ โดยมีเข้าร่วมประชุม (Paticipants) ครั้งนี้กว่า 100 ท่าน จากทั่วประเทศไทย
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Business Model Canvas For Smart Farmer #1 (ตอนที่ 3)

วิดีโอบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติ การอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563) สำหรับเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะ หลักสูตร การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)
1 2