/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม กฎบัตรเชียงใหม่ ติดตามได้จากรายงาน
/ by /   News / 0 comments

เซ็นทรัลชนเบียร์ช้างปลุก4จังหวัดพัฒนาเมือง

บิ๊กทุน กลุ่มเซ็นทรัล-เบียร์ช้าง เจ้าสัวเจริญ- จังซีลอน-ฟาร์มโชคชัย ลงขัน 5 แสนล้าน ปลุกเศรษฐกิจ 4 จังหวัดพัฒนาเมือง รับโครงสร้างพื้นฐาน