/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ชีวิตที่ทวนกระแสสังคม

เมื่อชีวิตต้องทำตามความฝันของผู้ใหญ่ และต้องการหลุดพ้นจากความยากจน คุณกวิภัฏ วงศ์จันทร์ จึงเลือกที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครู

ทำงานไต่เต้าเรื่อยมาจนได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย แต่ชีวิตของข้าราชการครูที่ต้องซื้อทุกอย่างในท้องตลาดเพื่อการดำรงชีพอาจไม่มีทางเลือกมากนัก ร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนล้าลงอย่างช้าๆ และไม่นานก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังป่วย ตาพร่ามัว หิวเร็วขึ้น นั่นเป็นอาการเหมือนคนเป็นโรคเบาหวาน

ศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้จุดประกายให้คุณกวิภัฏเบนเข็มทิศชีวิตหันไปทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยทฤษฎีการพึ่งตนเอง

คุณกวิภัฏ เริ่มต้นทีละน้อยด้วยการปลูกผักสวนครัวกินภายในครอบครัว รวมไปถึงหันมาดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญคือการมีวินัยในการใช้จ่าย และทำบัญชีครัวเรือน ไม่นานผลลัพธ์ก็เกิดเมื่อเริ่มเก็บเงินได้จากที่แทบไม่เคยมี และได้นำเงินเก็บมาต่อยอดขยายการทำเกษตรแบบอินทรีย์ให้มากขึ้น ปัจจุบันมีแปลงปลูกผักสวนครัวจำนวน 3 ไร่ ซึ่งภายในอนาคตข้างหน้ามีแผนจะปลูกข้าวนาปีสัก 6 ไร่ ถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้ลุล่วง รวมไปถึงหาทางออกเรื่องแรงงานที่มีราคาสูงขึ้น

สมัยตอนที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียน คุณกวิภัฏได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน โดยเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินและครูจากวิทยาลัยเกษตรอุดรธานีมาให้ความรู้อยู่บ่อยครั้ง จนโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2558 และรางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันคุณกวิภัฏ เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอ และ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอ

แม้คุณภาพชีวิตตอนนี้จะดีขึ้น แต่คุณกวิภัฏก็เข้าใจชีวิตของข้าราชการครูที่เงินเดือนน้อยเป็นอย่างดี ที่บางครั้งการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็เป็นทางออกของครูส่วนใหญ่ แต่กระนั้น หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และขาดสติความยับยั่ง ท้ายที่สุดก็จะตกหลุมกับดับของกระแสสังคม มีหนี้สินรัดตัว

“อยู่อย่างคนรวยจะไม่รวย อยู่อย่างคนจนจะไม่จน”

นั่นคือข้อคิดเล็กๆ ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทของกวิภัฏ วงศ์จันทร์

ติดต่อกวิภัฏ วงศ์จันทร์

144 บ้านศรีสว่างอารมณ์ ถ.โนนหวาย – ถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โทร. 081 964 1189