/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สายใยของครู-ศิษย์ ผ่านการปลูกผักกินเอง

หากใครได้เดินอ้อมมาบริเวณด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยา จะพบกับพื้นที่สีเขียวที่เต็มแน่นไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นพืชผักที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไปในท้องตลาด แต่ที่ไม่เหมือนคือ ผักด้านหลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่สีเขียวขจีแห่งนี้ คือ ครูธวัช ณรงค์เพ็ชร ซึ่งได้ใช้ความรู้จากที่ได้ไปอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ที่มูลนิธิคิวเซ จังหวัดสระบุรี แล้วกลับมาใช้พื้นที่หลังโรงเรียนเป็นแปลงทดลองปลูกผักสวนครัว โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้ช่วย ‘ลงมือทำ’

“ผมสอนเด็กระดับชั้น ม. 2 และ ม.5 นอกจากวิชาสามัญภาคบังคับแล้ว ก็สอนเด็กเล็กระดับ ม.2 ให้เห็นความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง โดยสอนตั้งแต่ทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับเศษวัสดุธรรมชาติ เช่น เศษใบไม้ เศษฟาง สอนให้ช่วยกันรดน้ำพรวนดิน เมื่อผักโตก็ให้เก็บผักจากน้ำพักน้ำแรงกลับไปบ้านได้

มันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเห็นว่า การปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยจากสารพิษและเคมีไม่ได้ยากอะไรเลย ขนาดเด็กเล็กก็ทำได้ ในขณะที่เด็กโตระดับชั้น ม.5 ที่อนาคตต้องไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผมก็สอนโจทย์ที่ยากขึ้นไปอีกหน่อย ให้เขารู้จักการนำสินค้าไปขายในตลาด สอนให้คิดคำนวณต้นทุนการผลิตเป็น ตั้งราคาสินค้าเป็น เพราะถ้าเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อ ก็จะได้ใช้ความรู้ที่ฝึกฝนระหว่างนี้ ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้…”

ติดต่อครูธวัช ณรงค์เพ็ชร

83 หมู่ 2 บ้านสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทร.061 164 6354