/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: เกียรติและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

เป็นเวลา 38 ปี ที่หนุ่มกาฬสินธุ์ อดีตข้าราชการเกษตรอำเภอสร้างคอม ได้เดินไปตามความฝัน โดยใช้หัวใจที่มีศรัทธาในเกียรติและความภาคภูมิใจต่อการเป็นเกษตรกร…‘กระดูกสันหลังของชาติ’

คุณสุวัตร์ ศรีโททุม เรียนสาขาวิชาการเกษตร และจบปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร สอบบรรจุเอาดีเข้ารับราชการ จนได้ยกระดับเลื่อนขั้นขึ้นเป็นเกษตรอำเภอ ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีส่วนส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ปี พ.ศ. 2553 – 2556 คุณสุวัตร์ ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ไปพัฒนาพื้นที่อำเภอสร้างคอม บริเวณ ‘อ่างน้ำพาน’ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดอุดร พร้อมกับสร้างฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร 4 ฐาน ได้แก่ ข้าวอินทรีย์, ไร่นาสวนผสม, การเพาะเห็ด และผักหวานป่า

กระนั้นด้วยความเป็นห่วงว่า หากอำเภอสร้างคอมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีผู้คนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากจริงๆ ระบบนิเวศของอ่างน้ำพานอาจถูกทำลาย หากไม่มีการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน ให้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศรอบๆ อ่างน้ำพาน ก่อนที่จะทรุดโทรมไปเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกษียณราชการเพียงไม่กี่วัน คุณสุวัตร์ ตัดสินใจพาสมาชิกในชุมชนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานวิจัยด้วยกันมาหลายปี รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นกลุ่ม ‘วิสาหกิจชุมชน’ นำผลผลิตที่เป็นอินทรีย์มาจำหน่าย ทำตลาดน้ำบ้านนาหงษา สร้างท่าเรือพานักท่องเที่ยวชมพื้นที่ธรรมชาติรอบๆ อ่างน้ำพานอย่างเป็นระบบ และทำการตลาดผ่านเพจเฟสบุ๊ค

ชีวิตหลังเกษียณจากตำแหน่งเกษตรอำเภอสร้างคอม คุณสุวัตร์ได้ซื้อที่ดิน 9 ไร่ ทำสวนเกษตรอย่างจริงจัง ได้ลงพันธุ์ไม้ไว้หลายชนิด และมีปณิธานในการสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นต่อๆ ไป ให้ใช้เป็นที่ศึกษา โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นธงชัยนำทาง

ปัจจุบัน คุณสุวัตร์ ศรีโททุม (อดีตเกษตรอำเภอสร้างคอม) อาศัยอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน และได้นำกลุ่มฯ เชื่อมโยงเข้ากับ Thailand Food Charter

ติดต่อคุณสุวัตร์ ศรีโททุม

93 หมู่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทร. 081 260 0247