โครงการโคก หนอง นา หมู่บ้านหนองจอก สระบุรี

  • เจ้าของ จุฑามาศ สายสุวรรณ
  • พื้นที่ 45 ไร่ 238 ตารางวา
  • ที่ตั้ง ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.