โครงการตลาดการเกษตร UD Green Agritech
  • เจ้าของ พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
  • พื้นที่ 40 ไร่
  • ที่ตั้ง ถ.มิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย ม.ศรีธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
  • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.