/ by /   / 0 comments

Nakhon Sawan Innovation Center

โครงการปรับปรุงอาคารท่าข้าวกำนันทรงเป็นศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะนานาชาติ พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ ถนนสวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโครงการที่ศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนา ตามสาขา ไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว ที่สนับสนุนให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเมืองที่มีรายได้จากธุรกิจไมซ์ ได้แก่ ธุรกิจการจัดการประชุม การท่องเที่ยวที่เป็นรางวัล การแสดงสินค้า การโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจการบำบัดรักษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว เชิงศรัทธา พร้อมด้วยธุรกิจบริการ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ​โครงการปรับปรุงอาคารท่าข้าวกำนันทรงเป็นศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะนานาชาติ โดยการนำแนวคิด LEED-ND เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ โดยใช้ประโยชน์จากอาคารที่ไม่ได้ใช้งานออกแบบปรับปรุงโดยที่ใช้งานได้จริงและส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทาง