สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org

Our Board Members

คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

main01

<h5>พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์</h5>

รก.ประธานกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด

main02

<h5>กิตติศักดิ์ อร่ามเรือง</h5>

รก.รองประธานกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

main03

<h5>สมศักดิ์ อรุณสุรัตน์</h5>

รก.รองประธานกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์

main07

<h5>สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย</h5>

รก.เลขานุการกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด

Asoke01

<h5>มารุต ศิริโก</h5>

รก.รองประธานกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์​ เอเซีย จำกัด

main04

<h5>ฐาปนา บุณยประวิตร</h5>

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

main05

<h5>ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ</h5>

กรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

main06

<h5>อดิเรก แสงใสแก้ว</h5>

กรรมการกฎบัตรแห่งชาติ

อุปนายกและเลขาธิการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด

คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่

CM01

<h5>ไพรัช โตวิวัฒน์</h5>

ประธานคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่

คณะภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

CM02

<h5>ว่าที่ ร.ต. ดรณ์ สุทธิภิบาล</h5>

กรรมการกฎบัตรเชียงใหม่

CM03

<h5>จิรกร สุวงศ์</h5>

กรรมการกฎบัตรเชียงใหม่

คณะกรรมการกฎบัตรอุดรธานี

Udon01

<h5>พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ</h5>

ประธานคณะกรรมการกฎบัตรอุดรธานี

ประธานกรรมการ บริษัท อุดรธานี พัฒนาเมือง จำกัด

Udon02

<h5>พญ.อาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์</h5>

กรรมการกฎบัตรอุดรธานี

คณะกรรมการกฎบัตรกระบี่

krabi01

<h5>กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน</h5>

ประธานกฎบัตรกระบี่

krabi02

<h5>ชวน ภูเก้าล้วน</h5>

ประธานที่ปรึกษาการกฎบัตรกระบี่

krabi03

<h5>อำมาตย์ คุณสวัสดิ์</h5>

รองประธานที่ปรึกษากฎบัตรกระบี่

krabi04

<h5>ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์</h5>

รองประธานที่ปรึกษากฎบัตรกระบี่

คณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

NSW01

<h5>จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ</h5>

ประธานคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

NSW02

<h5>ณรงค์ มะระยงค์</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์

NSW03

<h5>จินตนา เสรีภาพ</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

NSW04

<h5>วรวุฒิ ตันวิสุทธิ์</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์

NSW05

<h5>วิโรจน์ ตันวิสุทธิ์</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์

NSW06

<h5>วรรณ พวงสมบัติ</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์

NSW07

<h5>สุณี มังคลารัตนศรี</h5>

กรรมการกฎบัตรนครสวรรค์

คณะกรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB01

<h5>นพดล ธรรมวิวัฒน์</h5>

ประธานคณะกรรมการกฎบัตรสระบุรี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด

SB02

<h5>จรัญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB03

<h5>วิมล สุขสุสร</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB04

<h5>สุธี สาระขวัญ</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB05

<h5>นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

SB09

<h5>สุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB06

<h5>พฤฒิ เกิดชูชื่น</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB07

<h5>อุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB08

<h5>สมชาย วรกิจเจริญผล</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

SB09

<h5>จุฑามาศ สายสุวรรณ</h5>

กรรมการกฎบัตรสระบุรี

คณะกรรมการกฎบัตรระยอง

Rayong01

<h5>ภูษิต ไชยฉ่ำ</h5>

ประธานที่ปรึกษากรรมการกฎบัตรระยอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด

Rayong02

<h5>วรวิทย์ ศุภโชคชัย</h5>

ประธานกรรมการกฎบัตรระยอง

นายกเทศมนตรีนครระยอง

Rayong02

<h5>ฉัตรนุชัย สมบัติศรี</h5>

กรรมการกฎบัตรระยอง

รองปลัดเทศบาลนครระยอง

คณะกรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์

RK01

<h5>รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์</h5>

กรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

RK02

<h5>ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม</h5>

กรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

RK03

<h5>เตชิต จิโรภาสโกศล</h5>

กรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์

คณะกรรมการอโศก-พระราม 9

Asoke01

<h5>มารุต ศิริโก</h5>

กรรมการกฎบัตรอโศก-พระราม 9

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์​ เอเซีย จำกัด

Asoke02

<h5>สุมิตรา วงภักดี</h5>

กรรมการกฎบัตรอโศก-พระราม 9

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Asoke03

<h5>ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์</h5>

กรรมการกฎบัตรอโศก-พระราม 9

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

unnamed

<h5>ภราดร นิตยะ</h5>

กรรมการกฎบัตรอโศก-พระราม 9

คณะกรรมการกฎบัตรเตาปูน-บางโพ

Asoke01

<h5>มารุต ศิริโก</h5>

ประธานกรรมการกฎบัตรเตาปูน-บางโพ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์​ เอเซีย จำกัด

unnamed

<h5>ภูวนาท ยกฉวี</h5>

กรรมการและเลขานุการกฎบัตรเตาปูน-บางโพ

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทรีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด

Taopoon01

<h5>ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ</h5>

กรรมการกฎบัตรเตาปูน-บางโพ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

patong1

<h5>เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์</h5>

ประธานคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

patong2

<h5>ก้องศักดิ์ คู่พงศกร</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

patong3

<h5>ภูมิกิติติ์ รักแต่งาม</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

patong4

<h5>ศลิษา ลิ่มสกุล</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง

patong5

<h5>สุพัตรา จารุอริยานนท์</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกสมาคมหาดป่าตอง

patong6

<h5>ดร.กฤษฎา ตันสกุล</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

patong7

<h5>อนุสรณ์ สาเหล่</h5>

กรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง

ประธานกลุ่มผู้ประกอบการเรือเจ็ทสกี ชายหาดป่าตอง

ทีมงานการกฎบัตรและนักวิจัย

ทีมงานกฎบัตรส่วนกลาง

<ol>
<li>กนกวรรณ มะสุวรรณ</li>
<li>เบญจ นครชัย</li>
<li>ศิฬินภา ศิริสานต์</li>
<li>ภัทริญา เครือแสนธิ</li>
<li>กาญจนา พักละ</li>
<li>อภิพล อยู่เวียงไชย</li>
<li>ฐปนันต์ งามบุษยารัตน์</li>
<li>ณัฐนันท์ วรรณะเดชะ</li>
<li>ภูมิภัทร์ นรภูมิพิภัชน์</li>
<li>ศุภนัย ไชยณรงค์</li>
<li>ทรายขวัญ ผะคังคิว</li>
</ol>

ทีมนักวิจัยประจำพื้นที่

<ol>
<li>วรินทร์ กุสินทรประเสริฐ</li>
<li>สุภาภรณ์ พรหมจรรย์</li>
<li>อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์</li>
<li>พินณารักษ์ พันธุมาศ</li>
<li>อิ่มเอิบ พันสด</li>
<li>พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์</li>
<li>นภัสนัสท์ บรัศไพบูลย์</li>
<li>ภาภรณ์ เรืองวิชา</li>
<li>สุภาวดี แก้วคำแสน</li>
<li>วิระยุทธ เดชอรุณ</li>
<li>วิรุธเทพ รัฐการวงศ์</li>
<li>ประสิทธิ์ รัตนพันธ์</li>
<li>อบรม อรัญพฤกษ์</li>
</ol>