/ by /   Report / 0 comments

รายงานความคืบหน้า: สมาร์ทฟาร์มต้นแบบ จ.สระบุรี

ทีมออกแบบกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรสระบุรี ลงสำรวจพื้นที่ 10 แปลงเกษตรเพื่อการออกแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มมาตรฐานตามแนวทาง Thailand Food Charter อีกสองเดือนแบบแรกเสร็จพร้อมประชุมปรับปรุงแก้ไข เตรียม business model...
Read More
/ by /   Report / 0 comments

กฎบัตรอาหาร : ระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564

บันทึกการประชุมย้อนหลัง ของ การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาแผนงานปี 2564 กฎบัตรอาหาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง zoom...
Read More
/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม...
Read More
1 2 3 4 20