29 Jun

[Thai PBS] สมาร์ทฟาร์ม กฎบัตรอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่

  News / 0 comments
กระแสความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาใน จังหวัดเชียงใหม่ หันมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ โดยได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการกฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาใช้ยกระดับฟาร์ม สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
25 Jun

Public Talk #03 พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่

  Knowledge Base / 0 comments
การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่3 “พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ร่วมเสวนาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พงศ์ธร ธาราไทย ประธนกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน...
Read More
25 Jun

ทีมกฎบัตรแห่งชาติเข้าหารือสส.พรรคพลังประชาชน ดันกฎบัตรแห่งชาติสู่กฎหมาย

  News / 0 comments
วันที่ 24 มิถุนายน ทีม สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย สส.วทันยา วงษ์โอภาสี (สส.เดียร์) คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (สส.โอ๋) เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (สส.น้อง) เขตคลองเตย และเขตวัฒนา คุณภาดาท์ วรกานนท์ (สส.วัน) เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตจตุจักร เชิญทีมกฎบัตรแห่งชาติ นำโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รก.ประธานกฎบัตรฯ นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการฯ นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ กรรมการฯ พร้อมทีมวิจัย เข้าหารือแนวทางการนำกฎบัตรแห่งชาติพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของราชการหรือมีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งหารือประเด็นการตั้งกระทู้ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฯ...
Read More
1 2 3 4 5 20