/ by /   News / 0 comments

ทีมกฎบัตรแห่งชาติเข้าหารือสส.พรรคพลังประชาชน ดันกฎบัตรแห่งชาติสู่กฎหมาย

วันที่ 24 มิถุนายน ทีม สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย สส.วทันยา วงษ์โอภาสี (สส.เดียร์) คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (สส.โอ๋) เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (สส.น้อง) เขตคลองเตย และเขตวัฒนา คุณภาดาท์ วรกานนท์ (สส.วัน) เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตจตุจักร เชิญทีมกฎบัตรแห่งชาติ นำโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รก.ประธานกฎบัตรฯ นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการฯ นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ กรรมการฯ พร้อมทีมวิจัย เข้าหารือแนวทางการนำกฎบัตรแห่งชาติพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของราชการหรือมีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งหารือประเด็นการตั้งกระทู้ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมืองฯ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบกายภาพ การใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม

โดยประเด็นการนำเจตนารมณ์ ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการกฎบัตรแต่ละจังหวัดไปผูกพันกับกฎหมายนั้น ทีม สส.สนใจทั้งการเสนอกฎหมายใหม่ และการนำไปผูกไว้กับกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดจากกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สัปดาห์หน้า ทีมกฎบัตรฯ จะนัดทีม สส.หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการ กทม.คุณศักดิ์ชัย บุญมา เพื่อพิจารณาการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม และขอพิจารณารายละเอียดการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงกรุงเทพมหานคร พ.ศ…. พร้อมหารือเพิ่มเพื่อหาข้อสรุปประเด็นข้อบัญญัติชุดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรแห่งชาติ ซึ่งจะนำเสนอหน่วยงานตามลำดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย (ทีม สส.จะนำเสนอโดยตรง)