/ by /   Knowledge Base / 0 comments

การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 National Charter Public Talks #1

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)และคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ โดยมีเข้าร่วมประชุม (Paticipants) ครั้งนี้กว่า 100 ท่าน จากทั่วประเทศไทย

ข้อเสนอการออกแบบผังเมือง ชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพื่อการลดผลกระทบการแพร่กระจายโควิด-19

โดย กฎบัตรแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมการผังเมืองไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 Zoom Orientation Meeting

เปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าการเสวนาในครั้งนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการยับยั้งการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19  ข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้ จะนำไปพิจารณาดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงและนำไปเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ในการออกแบบเมือง ชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมที่ถูกต้องต่อสาธารณะ โดยมีประเด็นการเสวนาดังนี้

  1. การออกแบบย่านอัจฉริยะ(SMARTBLOCK) ต้นแบบย่านเศรษฐกิจใหม่ลดพื้นที่แพร่กระจายของโควิด-19 โดย คุณศิฬินภา ศิริสานต์ นักวิจัยกฎบัตรแห่งชาติ
  2. เมืองและการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบการแพร่กระจายโควิด-19 โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย
  3. การบรรยายพิเศษ โครงการ COVID Relief Bangkok และแนวทางการออกแบบนโยบายเมืองที่ยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์โควิด โดย ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab
  4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารขนาดใหญ่ เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 โดยคุณประพุธ พงษ์เลาหพันธ์ุ ผู้จัดการฝ่ายระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
  5. การออกแบบภูมิทัศน์เมือง เพื่อลดผลกระทบการแพร่กระจายโควิด-19 โดย อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
  6. การบรรยายพิเศษ การออกแบบสภาพแวดล้อมและอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อลดผลกระทบโควิด-19 โดย ดร.กษมา พลกิจ
  7. การบรรยายพิเศษ การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะลดการแพร่กระจายโควิด-19 โดย 24. โดย รศ.ดร.วราเมศร์
  8. การบรรยายพิเศษ การออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อลดผลกระทบการแพร่กระจายโควิด-19 โดยผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
  9. การบรรยายพิเศษ การวางแผนการวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยหลังโควิด-19 26. โดยผศ.ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล