สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org
FOOD CHARTER

กฎบัตรอาหาร

กฎบัตรอาหาร หรือ Thailand Food Charter เป็นกฎบัตรลูกของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) จัดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกโครงการที่ 3 (ต่อจาก Smart City Charter และ Smart Energy Charter) ของโครงการวิจัยกลไกเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาหาร

พัฒนากฎบัตรอาหารด้วยการระดมทรัพยากรดิน พืชพรรณ คน ภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยี เเละความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเพื่อสร้างเเพลตฟอร์มข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่การสร้างสุขภาพเเละความมั่นคงของชุมชน

ใช้แพลตฟอร์มกฎบัตรอาหารขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น (Local Economy) และธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ท้องถิ่น ทั้งการจ้างงานถาวรการสร้างงานถาวร การสร้างระบบการหมุนเวียนระบบการเงินของท้องถิ่น ซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจและประชากรในท้องถิ่นในระยะยาว

ดำรงรักษาดินอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติวิถีเกษตรตำรับอาหารพื้นถิ่น และความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายเกษตรให้ยั่งยืน เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าแก่ลูกหลาน

พัฒนาเครือข่ายเกษตรภูมิปัญญา เกษตรอัจฉริยะ เครือข่ายการตลาด เครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายวิชาการเกษตรอาหารปลอดภัย เพื่อให้การผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการอาหารการควบคุมคุณภาพเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร และการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานของสังคม

ใช้กฎบัตรอาหารเป็นกลยุทธ์การลดความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหารคุณภาพที่เหมาะกับประชาชนทุกระดับรายได้ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับสารอาหารที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสการมีงานทำที่มีคุณภาพในพื้นที่ถิ่นกำเนิดการลดการอพยพโยกย้าแรงงาน และการสร้างความเจริญในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจชานเมืองและชนบท

ขั้นตอนการทำกฎบัตรอาหาร

พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มด้วยการวิจัยเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนการปฏิบัติด้วยการผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะและนโยบายอาหารปลอดภัยระดับประเทศ

1

พัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

พัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เชียงใหม่ สระบุรี อุดรธานี ระยอง กระบี่ และเมืองป่าตอง โดยพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะตามบทบาทของพื้นที่ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์วิจัย Food Innopolis ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการรับผิดชอบออกแบบผังแม่บทฟาร์มอัจฉริยะตัวอย่างให้เมืองละ 1 แห่ง

2

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย

ให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มฟาร์มอัจฉริยะไม่น้อยกว่า 10 แห่งตามแผน 3 ปี หรือตามความเหมาะสมซึ่งฟาร์มทั้งหมดในจังหวัดจะมีความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยรองรับการบริโภคอาหารในจังหวัดนั้นๆสำหรับกลุ่มเครือข่ายโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงเรียนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3

พัฒนาเครือข่าย

พัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างฟาร์มเกษตรอัจฉริยะกับเครือข่ายขนส่งโลจิสติกส์ ตลาดสดอาหาร และผู้บริโภค โดยให้คณะกรรมการกฎบัตรสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย หรือคณะกรรมการกฎบัตรอาหารเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง