สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org

Charters & Goals

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานกฏบัตรแห่งชาติ

National Charter

National Charter

กลไกสำคัญในการออกแบบยุทธศาสตร์ ตามแนวทางข้อตกลงร่วมกันของสังคม สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบใหม่

Food Charter

Food Charter

กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก ด้วยการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพอาหาร

Health Charter

Health Charter

Culture Charter

Culture Charter

Green Transportation Charter

Green Transportation Charter

SmartBlock

SmartBlock

กลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ

Thailand Planning Awards

Thailand Planning Awards

ยกระดับมาตรฐานการวางแผนพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจให้สูงขึ้นพร้อมกันในแบบบูรณาการ โดยใช้เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND และทฤษฎีลูกทั้งหมดให้เป็นองค์ความรู้ฐานในการปรับปรุงการวางยุทธศาสตร์