/ by /   News / 0 comments

เชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับตลาดในพื้นที่: กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจท้องถิ่น

กฎบัตรแห่งชาติได้ทดสอบพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดสมาร์ทฟาร์มไปแล้วในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ได้เชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกรข้าวสารปลอดภัยกับภัตตาคารเล่งหงษ์ และกลุ่มพืชผักปลอดภัยกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ซึ่งผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ข้าวสารและพืชผักมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถส่งมอบพืชผักบางชนิดอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
/ by /   News / 0 comments

กฎบัตรแห่งชาติจุดพลุศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์มเพิ่มความมั่งคั่งเศรษฐกิจท้องถิ่น

กฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรอาหารวางแผนพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะสร้างรายได้ 4 ด้านจากการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานพาณิชยกรรมในฟาร์ม งานท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาผลิตผลเกษตรและสร้างความยั่งยืนให้กับวิถีเกษตรสมัยใหม่ เฉพาะกิจกรรม MICE หรือศูนย์ประชุมขนาดเล็กในฟาร์มวางเป้าหมายรองรับการประชุมได้ 1.7 หมื่นที่นั่ง โดยใช้เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานีเป็นฐานการพัฒนาหลัก
/ by /   News / 0 comments

นครสวรรค์ต้นแบบกฎบัตรอาหารเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภค

กฎบัตรนครสวรรค์สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้พัฒนาต้นแบบเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มสมาร์ทฟาร์มได้เริ่มส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่เครือโรงพยาบาลศรีสวรรค์เป็นแห่งแรก และภัตตาคารเล่งหงษ์เป็นแห่งที่สอง นับเป็นการเริ่มต้นทดสอบวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนของอาหารซึ่งกฎบัตรอาหารได้กำหนดเป้าหมายไว้
/ by /   News / 0 comments

กฎบัตรแห่งชาติกับกลไกดนตรีศิลป์กระตุ้นความร่วมมือชุมชน

กฎบัตรแห่งชาติเริ่มต้นใช้กลไกศิลปะดนตรีพื้นบ้านเปิดตัวโครงการพัฒนาเร่งด่วนของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter Flagship Program) ดำเนินการในพื้นที่ 3 กฎบัตร ประกอบด้วย กฎบัตรเชียงใหม่ กฎบัตรนครสวรรค์ และกฎบัตรรัตนโกสินทร์ รวมทั้ง ใช้กลไกนี้ สร้างความร่วมมือของชุมชนขับเคลื่อนการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน
/ by /   News / 0 comments

กฎบัตรอาหารพัฒนา 40 ฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มเศรษฐกิจท้องถิ่นแปดหมื่นล้าน

กฎบัตรแห่งชาติชูกฎบัตรอาหารเป็นหัวหอกพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม ปี 2563 ออกแบบผังแม่บท 5 เมืองหลักลงทุนทันที ปี 2564-2565 พัฒนาเพิ่มเป็น 40 แห่ง เพิ่มขนาดเศรษฐกิจท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยแปดหมื่นล้านบาทในปี 2565
1 2