/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Public Talk #03 พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่

การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่3 “พลิกโฉมเมืองด้วยท่าอากาศยานและธุรกิจการบินยุคใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ร่วมเสวนาโดย ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พงศ์ธร ธาราไทย ประธนกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร ภาควิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน...
Read More
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ทาง Zoom Orientation Meeting
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ”

เสวนาเชิงปฏิบัติการ Chiangmai Creative Mind 2021″เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ทางZoom เวลา 18.00 น.
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

งานเสวนาวิชาการประชุมกฏบัตร ครั้งที่ 2 National Public Talk#2

ชมย้อนหลังการเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติครั้งที่ 2 National Charter Public Talks#02″การออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะที่โล่งและสภาพแวดล้อมเมืองหลังโควิด – 19″เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 Zoom Orientation Meeting Orientation
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

การเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 National Charter Public Talks #1

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)และคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ โดยมีเข้าร่วมประชุม (Paticipants) ครั้งนี้กว่า 100 ท่าน จากทั่วประเทศไทย
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Business Model Canvas For Smart Farmer #1 (ตอนที่ 3)

วิดีโอบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติ การอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563) สำหรับเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะ หลักสูตร การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Business Model Canvas For Smart Farmer #1 (ตอนที่ 2)

วิดีโอบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติ การอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2 วันที่ 15 เมษายน 2563) สำหรับเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะ หลักสูตร การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

Business Model Canvas For Smart Farmer #1 (ตอนที่ 1)

วิดีโอบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติ การอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 1 วันที่ 13 เมษายน 2563) สำหรับเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะ หลักสูตร การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)
/ by /   Knowledge Base / 0 comments

ระบบสัญจรเขียวต้นทางเมืองประหยัดพลังงาน

บทความระบบสัญจรเขียวต้นทางเมืองประหยัดพลังงาน เขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน ที่เชื่อมโยงกับ การอยู่อาศัย การเดินทาง การขนส่ง การผลิต บริการ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการเมือง โดยปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงหรือต้นทางของการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย ภาคการวางผังเมือง ภาคการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งบทความฉบับนี้ จะนำเสนอภาพรวมการปรับปรุงแก้ไข การสร้างประสิทธิภาพการใช้การใช้พลังงานระดับเมือง สำหรับ รายละเอียดแนวทางและแผนปฏิบัติการวางแผนการออกแบบเมืองประหยัดพลังงาน จะนำเสนอในบทความฉบับต่อไป
1 2