สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org
ที่มาและความสำคัญ

กฎบัตรแห่งชาติ

กฎบัตรแห่งชาติพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มจากข้อค้นพบการวิจัย ของโครงการการศึกษากลกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานคณะกรรมกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดำเนินการโดยคณะวิจัยของสมาคมการผังเมืองไทย มูลนิธิสถาบันการวางแผนประเทศไทย และบริษัท เอเซีย สปช แพลนนิ่ง จำกัด”

กฎบัตรแห่งชาติ เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นร่วมกับรางวัลการวางแผนแห่งชาติ (Thailand planning Awards-TPA) ปีงบประมาณ 2563 กฎบัตรแห่งชาติอยู่ระหว่างการทดสอบตัวชี้วัดการพัฒนารายสาขาในพื้นที่และค่ามาตรฐานที่เทียบเคียงจากรางวัลการวางแผนของเมืองหลักของโลก

เกณฑ์เการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)

เกณฑ์การออกแบบเมือง Form-Based Codes

เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบสภาพแวดล้อมด้านพลังงานระดับย่าน (LEED-ND)

เกณฑ์การวางแผนของสมาคมการวางแผนอเมริกา (American Planning Association-APA)

กฎบัตรแห่งชาติ มีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการออกแบบการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ (New Urban Development Platform) กฎบัตรแห่งชาตินับเป็นทางเลือกหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วน กฎบัตรแห่งชาติ ได้ประยุกต์เกณฑ์เการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) เกณฑ์การออกแบบเมือง Form-Based Codes เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบสภาพแวดล้อมด้านพลังงานระดับย่าน (LEED-ND) และเกณฑ์การวางแผนของสมาคมการวางแผนอเมริกา (American Planning Association-APA) รวมทั้งตัวชี้วัดสำคัญของแผนแม่บทการพัฒนาของเมืองต่างๆ โดยกฎบัตรแห่งชาติได้แสดงถึงเจตนารมณ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทและอนาคตของประเทศไทย

กฎบัตรแห่งชาติ พัฒนาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยกลกการสร้างข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) ขับเคลื่อนการพัฒนาโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้เชี่ยวชาญรายสาขาของกฎบัตร คณะกรรมการกฎบัตรประจำเมือง (City Charter Committee ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า คณะผู้ช่วยการวางแผนชุมชนเมือง หรือ Community Planning Assistance Teams-CPAT) บริษัทพัฒนาเมือง (City Development Agency) พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เมืองกฎบัตร

วัตถุประสงค์
ของกฎบัตรแห่งชาติ

ศึกษาและนำกลไกข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) ตามรูปแบบกฎบัตร (National Charter) ทดสอบปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน เป็นกลไกสำคัญในการออกแบบเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกับบริบทของไทย โดยกลไกที่ทดสอบต้องมีศักยภาพในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ สร้างตัวแบบและแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ของเมืองต่างๆ

นำเกณฑ์การวางแผนและการออกแบบเมืองของ Smart Growth, LEED-ND และ Form-Based Codes และกฎบัตร ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของไทย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม ด้วยแบบจำลองการวางแผนเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจระดับเมือง คาดหวังให้แผนมีศักยภาพในการลดการกระจัดกระจายของเมือง กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเมือง กำหนดทิศทางการเติบโตของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

สร้างและพัฒนาการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่โดยให้บริษัทพัฒนาเมือง (City Development-CD) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมของท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Government-LG)  ร่วมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทพัฒนาเมืองจะเป็นกลไกขับเคลื่อนประสานการลงทุนทางเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบการทำงานให้เกิดความสะดวกในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม