/ by /   News / 0 comments

“กฎบัตรเชียงใหม่”หนุนท่องเที่ยวเชิงนิเวศหวังจีดีพีเพิ่ม2เท่าใน10ปี

เชียงใหม่ประกาศเป็นศูนย์การท่องเที่ยวนิเวศโลก หนุนกฎบัตรเชียงกำหนดเป้าหมายบูรณาการท่องเที่ยวเอ็กซ์โปการประชุมมรดกโลกเมดิคอลฮับฟู๊ดวัลเลย์วัฒนธรรมพื้นถิ่นนิเวศธรรมชาติระบบขนส่งมวลชนการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวนิเวศโลกคาดหวังจีพีพีเพิ่มขึ้น2 เท่าใน10 ปี

นายไพรัช  โตวิวัฒน์  รองประธานกฎบัตรเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 กฎบัตรเชียงใหม่ว่าที่ประชุมมติให้ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศโลกกล่าวคือการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวที่รวมเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรด้านมรดกโลก ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เชียงใหม่มีอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์บูรณาการเข้ากับทรัพยากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังได้รับการพัฒนาได้แก่ศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพหรือMedical Hub ศูนย์การพัฒนาการเกษตรอาหารสมัยใหม่หรือFood Valley หรือย่านนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่และอำเภอต่างๆ 

นอกจากนั้นยังพร้อมนำศูนย์เศรษฐกิจอัจฉริยะของย่านนิมมาน(Nimman Smart City) ศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลและกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่จะจัดในอีก2 ปีข้างหน้าได้แก่งานเชียงใหม่และนอร์ทเทิร์นเอ็กโป(Chiangmai &Northern Expo) เข้าร่วมไว้ด้วย

“จากการบูรณาการกิจกรรมที่กล่าวถึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่มากถึง20 ล้านคนในปี2572  ทำให้ผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มสูงจากปัจจุบันเป็นสองเท่า”

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของกฎบัตรกล่าวว่าในวันที่18 มิถุนายน2562 คณะกรรมการกฎบัตรจะจัดประชุมบูรณาการแผนงานโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะเชิญผู้แทนองค์กรบรรยายสรุปเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติการโครงการละ30 นาที 

“คณะกรรมการยุทธศาสตร์จะนำเอาเป้าหมายสำคัญๆวิเคราะห์เชิงบูรณาการและจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ตามแผน10 ปี” 

ทั้งนี้กลุ่มงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมการบรรยายสรุปประกอบด้วยกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์กลุ่มบริหารจัดการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกลุ่มมรดกโลกกลุ่มวัฒนธรรมพื้นถิ่นกลุ่มหัตถกรรมพื้นถิ่นกลุ่มการฟื้นฟูคลองแม่ข่า กลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว กลุ่มฟู๊ดวัลเลย์ กลุ่มเมดิคอลฮับและสุขภาวะ กลุ่มสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะกลุ่มพลังงานทดแทนกลุ่มการค้าปลีกกลุ่มโรงแรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสายการบินกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มขนส่งมวลชนและขนส่งสาธารณะ 

ด้านนายฐาปนา  บุณยประวิตร  นายกสมาคมการผังเมืองไทยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม(SG-SBC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) กล่าวว่าสมาคมฯและสกสว.เป็นกองเลขาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากฎบัตรเชียงใหม่เพื่อทดสอบและค้นหาความเหมาะสมในการสร้างการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่หรือNew Urban Development Platform จากการดำเนินงานของกฎบัตรจังหวัดต่างๆ 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีภาคส่วนสำคัญๆปฏิบัติการพัฒนาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นในการสรุปเป้าหมายร่วม(Common goal) จึงต้องให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนในการนำเสนอข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ต้นสาขาการพัฒนาด้านต่างๆที่ภาคส่วนได้ศึกษาและปฏิบัติงานไปแล้วควรนำมาบูรณาการและวางแผนต่อยอดในทันที 

“ไม่ควรศึกษาและวางแผนงานใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรและเวลาที่สำคัญคือการสร้างเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการแผนไปพร้อมกันซึ่งจะทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน”