/ by /   News / 0 comments

นครสวรรค์ต้นแบบกฎบัตรอาหารเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภค

กฎบัตรนครสวรรค์สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้พัฒนาต้นแบบเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มสมาร์ทฟาร์มได้เริ่มส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่เครือโรงพยาบาลศรีสวรรค์เป็นแห่งแรก และภัตตาคารเล่งหงษ์เป็นแห่งที่สอง นับเป็นการเริ่มต้นทดสอบวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนของอาหารซึ่งกฎบัตรอาหารได้กำหนดเป้าหมายไว้

วิธีปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว นับเป็นแนวทางสำคัญของกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรนครสวรรค์ ในการดำเนินตามแผนปฏิบัติการปี 2563 เพื่อบรรลุเป้าหมายตอบโจทย์เจตนารมณ์ ดังนี้

การพึ่งพาตนเองของระบบอาหารท้องถิ่น

ระบบอาหารท้องถิ่นมีส่วนประกอบของ

  1. พื้นที่ดินสมบูรณ์เพื่อการผลิตอาหาร
  2. พืชพันธ์หรือเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการบริโภคและระบบสุขภาวะของประชาชนใน ท้องถิ่น
  3. วิถีการเพาะปลูก การแปรรูป และการจัดเก็บอาหารท้องถิ่น
  4. ระบบการปรุงอาหาร รสชาด ตำรับอาหาร และวิถีการบริโภค
  5. ระบบการตลาดอาหารท้องถิ่นและระบบโลจิสติกส์ และ
  6. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะปลูก การเก็บรักษา

ส่วนประกอบที่กล่าวมาทั้งหมด กฎบัตรอาหารนครสวรรค์ได้ริเริ่มดำเนินการไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

การลดระยะทางการขนส่งอาหาร

กฎบัตรอาหารและกฎบัตรนครสวรรค์ เน้นการลดขนส่งหรือลดการเดินทางไกลของอาหาร (food logistics) และลดการใช้พลังงานในระบบการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด LEED-ND เป้าหมายสำคัญได้แก่ การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ได้จากการใช้อาหารสดในการปรุงอาหาร การลดการจัดเก็บอาหาร การแช่แข็ง การลดการบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือลดการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ ในการชลอการเสื่อมคุณภาพอาหาร เป้าหมายนี้เชื่อมโยงไปสู่การลดการใข้พลังงานโดยรวมของระบบอาหารทั้งหมด

การผลิตอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการการบริโภคที่นำไปสู่การลดขยะอาหาร

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลดทั้งการขยายพื้นที่เกษตรอาหารอย่างไม่จำเป็น การเพิ่มการผลิตชนิดและประเภทอาหารที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณการบริโภค การลดภาระและต้นทุนการจัดเก็บอาหาร เป้าหมายสำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลประเภท ชนิด คุณภาพ ปริมาณอาหารที่ต้องการแก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตอาหารในทางตรง เกษตรกรหรือเครือข่ายผลิตอาหารจะทราบความต้องการอาหารก่อนการผลิต โดยสามารถวางแผนเพาะปลูกหรือผลิตได้อย่างแม่นยำ

การสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างเกษตรกรกับคนเมืองหรือผู้บริโภค

ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นปัจจัยสนับสนุนระบบทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมในเมืองและชนบท ผู้บริหารเมืองสามารถวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาและการดำเนินการของเครือข่ายอาหารท้องถิ่นได้ เป็นการลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสาธารณูปโภค ที่สำคัญ เมืองจะมีระบบเชื่อมโยงประชากรกลุ่มต่างๆ ให้มีประสบการณ์ที่ดีต่อกัน เมืองสามารถสร้างระบบการเรียนรู้ของประชากรระดับต่างๆ โดยใช้เครือข่ายอาหารท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุน

การเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตัวชี้วัดกฎบัตรแห่งชาติ

กฎบัตรแห่งชาติ กฎบัตรอาหาร และกฎบัตรนครสวรรค์ มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการฟื้นฟูดิน การอนุรักษ์ดินดี การอนุรักษ์พันธ์พืช การเพาะปลูก การจัดเก็บดูแลรักษา การขนส่ง การบริหารจัดการ และการวางแผนระบบอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต การลดปัญหาขยะอาหาร การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการลดความขัดแย้งปัจจัยด้านราคาและคุณภาพ

กฎบัตรนครสวรรค์อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบระบบอาหารท้องถิ่น โดยช่วงต้นได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภครายใหญ่ ทั้งโรงพยาบาลและภัตตาคารขนาดใหญ่ ในโอกาสต่อไปจะเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายโรงแรมและตลาดสด พร้อมเชื่อมเข้าสู่ระบบการตลาดอาหารสดในระบบตลาดสมัยใหม่