สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org

marker
ABOUT

National Charter
กฎบัตรแห่งชาติ

กฎบัตร เป็นกลไกสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเมือง ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

จึงมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมืองที่กระจัดกระจาย  (Urban Sprawl Development Platform)  ให้เป็นเมืองที่กระชับ (Compact Development Platform) มีสมรรถนะระดับสูงในการยกระดับทางเศรษฐกิจ

WHAT WE DO

แผนการ
ดำเนินงาน

ปี 2564 - 2565

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาต้นแบบการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างกฎบัตรเฉพาะสาขาขับเคลื่อนเป็นการเฉพาะทั้งสิ้น 5 สาขา หรือ 5 กฎบัตร ดังนี้

กฎบัตรอาหารปลอดภัย

กฎบัตรอาหารปลอดภัย

กฎบัตรคมนาคมขนส่ง

กฎบัตรคมนาคมขนส่ง

กฎบัตรสุขภาพ

กฎบัตรสุขภาพ

กฎบัตรการท่องเที่ยวยั่งยืน

กฎบัตรการท่องเที่ยวยั่งยืน

กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ

กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ

กฎบัตรแห่งชาติ
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนจาก

TSRI
depa
DE
moc
NXPO
tceb
INTRODUCTION

กฎบัตรแห่งชาติ 2572
National Charter

Socio Economic Outlook 2030

3 นาที เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎบัตรแห่งชาติ
และประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ จากการผลักดันกฎบัตรแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม

รู้จักกับกฎบัตรแห่งชาติ 2572
PROJECTS

โครงการ
ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

Nakhon Sawan Innovation Center
National CharterNakhon Sawan Innovation Center
โครงการโคก หนอง นา หมู่บ้านหนองจอก สระบุรี
Smart Farmโครงการโคก หนอง นา หมู่บ้านหนองจอก สระบุรี
โครงการศูนย์เกษตรผสมผสาน หมู่บ้านนาหงศ์
Smart Farmโครงการศูนย์เกษตรผสมผสาน หมู่บ้านนาหงศ์
โครงการตลาดการเกษตร UD Green Agritech
Smart Farmโครงการตลาดการเกษตร UD Green Agritech
โครงการศูนย์เกษตรมานาแงะ
Smart Farmโครงการศูนย์เกษตรมานาแงะ
เชียงดาว ฟาร์มสเตย์
Smart Farmเชียงดาว ฟาร์มสเตย์

Latest Articles

Our Affiliates