/ by /   News / 0 comments

โครงการฟาร์มนำร่อง เกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ไร่ตะวันหวาน อ.แม่วาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการฟาร์มนำร่องเกษตรและอาหารปลอดภัย และศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่ ทีมการตลาดใบตอง ฟาร์มนำร่อง ร่วมศึกษาดูงาน Smart Farm