เกษตรอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่ และเกษตรผสมผสาน จังหวัดอุดรธานี
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: ประพันธ์ สมเดช ข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านไทสวรรค์

จากจุดเริ่มต้นที่เห็นคนในชุมชนป่วยเป็นโรคเบาหวานและชาวบ้านส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกาย