ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์
/ by /   Success Stories / 0 comments

Success Story: สุทธิศักดิ์ ลุจริง ไร่นาสวนผสม บ้านนาหงษา

เมื่อเด็กวัยรุ่น อายุ 20 ปี ได้พบว่าคุณแม่ของตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง และคนในชุมชนพื้นที่อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ป่วยเป็นโรคความดันและโรคเบาหวานจำนวนมาก เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าหากตนเองและคนในครอบครัว ตลอดทั้งคนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

ต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ สารเคมี จึงทำให้มีความฝันที่จะทำไร่นาสวนผสมนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2539 สิทธิศักดิ์ ลุจริง หรือผู้ใหญ่โป่ง บ้านนาหงษา ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้เริ่มทำเกษตรโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ 1 งาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงกบ 1 บ่อ และเลี้ยงปลา 1 บ่อ และเริ่มขยับขยายการทำไร่นาสวนผสมเพิ่มมากขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 ได้เริ่มต้นทำเกษตรไร่ผสมผสานแบบจริงจัง ในพื้นที่ 15 ไร่ เลี้ยงกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จำนวน 500 ตัว ในพื้นที่ 1 งาน

มีแปลงนาไว้สำหรับปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง จำนวน 8 ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลา 3 ไร่ มีที่ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ เลี้ยงไก่บ้าน 200 ตัว ไก่ไข่ 120 ตัว มีจำนวนคอกไก่ 5 คอก และควายทั้งหมด 5 ตัว ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้งแก้ว 1 งาน ปลูกผักพืชบ้าน เช่น ผักกันจอง 1 งาน (ผักก้านจอง หรือ ผักพายเล็ก) ปลูกพืชผักสวนครัว ขิง ข่า ตะไคร้ ผักตามฤดู ในพื้นที่ 1 ไร่

ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์

มีพื้นที่ 8 ไร่สำหรับการปลูกข้าวนาปีและนาปรัง อย่างละ 1 รอบ ให้ผลผลิตที่ได้ต่างกัน ถ้าเป็นการปลูกข้าวนาปี จะให้ผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด 3.2 ตัน

ปลูกข้าวนาปรัง ได้ผลผลิต 450 กิโลกรัม/ไร่ ในจำนวนพื้นที่ 8 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด 3.6 ตัน เสียค่าต้นทุนไถกลบ ไถพรวนดิน ในพื้นที่ไร่ละ 700 บาท มีพื้นที่ 8 ไร่ เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับในการทำนาปีและนาปรังอย่างละรอบ

ค่าอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับ ปู ปลา กบ เป็นเงิน 15,000 บาท ค่าน้ำมันสำหรับทำการเกษตร เช่น ค่าน้ำมันรถไถ ค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำ เป็นเงิน 5,000 บาท ค่าซื้ออุปกรณ์เกษตรเพิ่มเติม เช่น ท่อ PVC สายยางส่งน้ำ เป็นเงิน 7,000 บาท และค่าซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท สำหรับระยะเวลา 1 ปี รวมงบลงทุนประมาณ 35,600 บาท

ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ใหญ่โป่ง มีรายได้จากการข้าวนาปี ได้เงิน 15,000 บาท/ปี รายได้จากการขายข้าวนาปรัง 20,000 บาท/ปี รายได้จากการจำหน่ายกบ ประมาณ 20,000/ปี รายได้จากการขายผักสวนครัว ประมาณ 6,000 บาท/เดือน รวม 72,000 บาท/ปี รวมรายได้จากการทำเกษตรผสมผสานเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 127,000 บาท/ปี หรือเดือนละประมาณ 10,583 บาท เป็นอย่างน้อย

ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายภายในครบครัวเดือนละประมาณ 8,000 บาท คงเหลือเงิน 2,583 บาท/เดือน หรือ 30,996 บาท/ปี เป็นเงินออม

ผู้ใหญ่โป่งฝากข้อคิดไปถึงคนรุ่นใหม่ว่า

ถ้าคนไทยทุกคนที่ต้องการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้เริ่มจากที่ตัวเราเองก่อน ในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีสารพิษ สารเคมีตกค้าง และการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถือเป็นสิ่งที่โชคดีมีค่ามหาศาล ดังคำกล่าวที่ว่า “การไม่มีโรคภัยเป็นลาภอันประเสริฐ”

ปัจจุบัน ผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์ ลุจริง อายุ 47 ปี ได้แต่งงานกับคุณแม่มาลัย ลุจริง มีบุตรหญิง 2 คน มีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารัก ทำไร่นาสวนผสมโดยยึดหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการทำงานตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ติดต่อผู้ใหญ่สุทธิศักดิ์ ลุจริง (โป่ง)

13 หมู่ 4 บ้านนาหงษา ต. นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทร . 089 234 3780