เชียงดาว ฟาร์มสเตย์

โครงการฟาร์มต้นเเบบ เชียงดาวฟาร์สเตย์ เป็นหนึ่งในโครงการระยะที่ 1 ของ FOOD CHARTER บนที่ดินขนาด 64 ไร่ ตั้งอยู่บน ถนน บางปู่โต๊ะ  หมู่บ้าน บ้านโรงวัว  ตำบล เชียงดาว  อำเภอ เชียงดาว  จังหวัด เชียงใหม่  เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ตามเเนวทางปฎิบัติของกฏบัตรอาหาร โดยมีเเนวความคิดหลักในการออกแบบคือการนำวัฒนธรรมของชนเผ่าในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่หายไป สามารถหาดูได้ยาก และมีมนต์สเน่ห์มาสร้างจุดขาย ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมด้านอาหาร การอยู่อาศัย และบันเทิงของชนเผ่านั้นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆของนักท่องเที่ยวและเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เเละยังเป็นเเนวทางที่ส่งเสริมเเละเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจท่องเที่ยวดั้งเดิมของพื้นที่

ในปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเเบบร่าง

marker

การจัดสรรพื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 64 ไร่ แบ่งประโยชน์ใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

  1. พื้นที่บริการ (Service Area) เป็นจุดจอดรถและบริการพื้นฐานอื่นๆ รวม 8 ไร่
  2. พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Area) เป็นโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดประชุมสัมมนา และกิจกรรมพาณิชย์อื่นๆ รวม 19 ไร่
  3. พื้นที่ฟาร์มสีเขียว (Green Farming Area) สำหรับทำการเกษตรอินทรีย์ เป็นพื้นที่รูปตัว L รวม 20 ไร่
  4. พื้นที่นันทนาการ (Recreation Area) สำหรับกิจกรรมสร้างสรรและความบันเทิงทั่วไป แบ่งเป็น 2 โซน รวม 14.5 ไร่

PROJECT MOOD & TONE

  • พื้นที่ 64 ไร่
  • ที่ตั้ง ม.บ้านโรงวัว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว.