/ by /   / 0 comments

เชียงดาว ฟาร์มสเตย์

โครงการฟาร์มต้นเเบบ เชียงดาวฟาร์สเตย์ เป็นหนึ่งในโครงการระยะที่ 1 ของ FOOD CHARTER บนที่ดินขนาด 64 ไร่ ตั้งอยู่บน ถนน บางปู่โต๊ะ  หมู่บ้าน บ้านโรงวัว  ตำบล เชียงดาว  อำเภอ เชียงดาว  จังหวัด เชียงใหม่  เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ตามเเนวทางปฎิบัติของกฏบัตรอาหาร โดยมีเเนวความคิดหลักในการออกแบบคือการนำวัฒนธรรมของชนเผ่าในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่หายไป สามารถหาดูได้ยาก และมีมนต์สเน่ห์มาสร้างจุดขาย ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมด้านอาหาร การอยู่อาศัย และบันเทิงของชนเผ่านั้นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน เปิดประสบการณ์ใหม่ๆของนักท่องเที่ยวและเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เเละยังเป็นเเนวทางที่ส่งเสริมเเละเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจท่องเที่ยวดั้งเดิมของพื้นที่ ในปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเเบบร่าง