สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org

Our Research Team

ทีมงานกฎบัตรส่วนกลาง

team01new
กนกวรรณ มะสุวรรณ

ผจก.ฝ่ายออกแบบและการวางแผน/สถาปนิกอาวุโส

team03
ศิฬินภา ศิริสานต์

นักวิจัยอาวุโส

team02
เบญจ นครชัย

นักผังเมือง

team04
ภัทริญา เครือแสนธิ

สถาปนิกอาวุโส

team05
กาญจนา พักละ

ภูมิสถาปนิก

team06
อภิพล อยู่เวียงไชย

สถาปนิก

team07
ฐปนันต์ งามบุษยารัตน์

สถาปนิก

team09
ณัฐนันท์ วรรณะเดชะ

นักผังเมือง

team08
ภูมิภัทร์ นรภูมิพิภัชน์

ภูมิสถาปนิก

team10
ศุภนัย ไชยณรงค์
team11
ทรายขวัญ ผะคังคิว
unnamed
สิรินภา เรืองชาญ

นักภูมิศาสตร์

ทีมงานกฎบัตรและนักวิจัย

local06
วรินทร์ กุสินทรประเสริฐ

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local01
โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local04
สุภาภรณ์ พรหมจรรย์

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local05
อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local02
ดรณ์ สุทธิภิบาล

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local03
จิรากรณ์ สุวงศ์

นักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่

local12
พินณารักษ์ พันธุมาศ

นักวิจัยกฎบัตรนครสวรรค์

local11
อิ่มเอิบ พันสด

นักวิจัยกฎบัตรนครสวรรค์

local20
พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์

นักวิจัยกฎบัตรอุดรธานี

local17
นภัสนัสท์ บรัศไพบูลย์

นักวิจัยกฎบัตรอุดรธานี

local18
นิภาพร ทองจันทร์

นักวิจัยกฎบัตรอุดรธานี

local19
นุชนาถ เลิศสำโรง

นักวิจัยกฎบัตรอุดรธานี

local08
ภาภรณ์ เรืองวิชา

นักวิจัยกฎบัตรขอนแก่น

local07
สุภาวดี แก้วคำแสน

นักวิจัยกฎบัตรขอนแก่น

local10
วิระยุทธ เดชอรุณ

นักวิจัยกฎบัตรกระบี่

local09
วิรุธเทพ รัฐการวงศ์

นักวิจัยกฎบัตรกระบี่

local16
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์

นักวิจัยกฎบัตรระยอง

local14
อบรม อรัญพฤกษ์

นักวิจัยกฎบัตรระยอง

local15
ธนภัทร อุทวราพงศ์

นักวิจัยกฎบัตรป่าตอง

local13
อรวรรณ ประตูใหญ่

นักวิจัยกฎบัตรป่าตอง