/ by /   Knowledge Base / 0 comments

งานเสวนาวิชาการประชุมกฏบัตร ครั้งที่ 2 National Public Talk#2

ชมย้อนหลังการเสวนาวิชาการกฎบัตรแห่งชาติครั้งที่ 2 National Charter Public Talks#02″การออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะที่โล่งและสภาพแวดล้อมเมืองหลังโควิด – 19″เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 Zoom Orientation Meeting Orientation