สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ
Call Us: 02 965 8821 Email: info@nationalcharter.org
NATIONAL CHARTER

กฎบัตรแห่งชาติ

กฏบัตร เป็นกลไกสำคัญในการออกแบบยุทธศาสตร์ ตามแนวทางข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบใหม่ (New Urban Development Platform) ที่พัฒนาจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) และเกณฑ์การออกแบบเมือง Form-Based Codes
กฎบัตร จึงมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมืองที่กระจัดกระจาย (Urban Sprawl Development Platform) ให้เป็นเมืองที่กระชับ (Compact Development Platform) มีสมรรถนะระดับสูงในการยกระดับทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับมหภาคและระดับท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งทางสังคม เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน

กฎบัตร เป็นกลไกสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเมือง ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ตามพระราชดำรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” คือการมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความล่มสลายได้

กฎบัตร เป็นเครื่องชี้ทิศทางและกรอบการพัฒนาใหม่ที่ยั่งยืน (New Urban Development Platform for Sustainability) ด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์ ที่ทุกภาคส่วนร่วมการลงนามนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยแปลงเกณฑ์ Smart Growth ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านกายภาพ ยกระดับเมืองให้เป็นเมืองเขียว มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมต่อ เพิ่มความสามารถการเข้าถึงด้วยการเดินและระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้

กฎบัตร ส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งและความเชี่ยวชาญให้ธุรกิจท้องถิ่น เครือข่ายการค้าในท้องถิ่นด้านบริการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นการกระจายเศรษฐกิจด้วยพลังการลงทุนของท้องถิ่น สร้างประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้มงวดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่งดงาม ตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินอย่างประหยัด ส่งเสริมการขยายตัวในแนวตั้ง งดเว้นการขยายตัวในแนวราบ เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน สงวนรักษาแหล่งน้ำ โครงข่ายธรรมชาติ พื้นที่ชายหาด พื้นที่ธรรมชาติป่าเขา และยกระดับฐานภาษีให้กับรัฐบาลและจังหวัดในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรแห่งชาติ

ศึกษาและนำกลไกข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) ตามรูปแบบกฎบัตร (National Charter)

ทดสอบปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน เป็นกลไกสำคัญในการออกแบบเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกับบริบทของไทย โดยกลไกที่ทดสอบต้องมีศักยภาพในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ สร้างตัวแบบและแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ของเมืองต่างๆ

นำเกณฑ์การวางแผนและการออกแบบเมืองของ Smart Growth, LEED-ND และ Form-Based Codes และกฎบัตร ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของไทย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม ด้วยแบบจำลองการวางแผนเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจระดับเมือง คาดหวังให้แผนมีศักยภาพในการลดการกระจัดกระจายของเมือง กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเมือง กำหนดทิศทางการเติบโตของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

สร้างและพัฒนาการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่โดยให้บริษัทพัฒนาเมือง (City Development-CD) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมของท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Government-LG)  ร่วมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทพัฒนาเมืองจะเป็นกลไกขับเคลื่อนประสานการลงทุนทางเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบการทำงานให้เกิดความสะดวกในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ