/ by /   Knowledge Base / 0 comments

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ทาง Zoom Orientation Meeting