รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติการอบรมออนไลน์
/ by /   Report / 0 comments

รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติการอบรมออนไลน์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยกฎบัตรแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 สำหรับเครือข่ายฟาร์มอัจฉริยะ

หลักสูตร การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรออนไลน์ “การเขียนแผนภาพธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)” เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจสาขาเกษตรและอาหารปลอดภัยในเครือข่ายกฎบัตรแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยให้ความรู้ในการมองภาพของการทำธุรกิจแบบองค์รวม สร้างความเข้าใจและรู้จักคุณค่าของธุรกิจตัวเองมากขึ้น สามารถใช้เป็นข้อมูลและทำการออกแบบโมเดลธุรกิจได้ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไร จำนวนที่รับสมัคร รุ่นละ 100 คน ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง จำนวนรวม 6 ชั่วโมง

วันและเวลาในการอบรม

วันที่ 13, 15 และ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยากร

อาจารย์ ดร.มรกต กำแพงเพชร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้มีประสบการณ์ในการสอนวางแผนธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs มามากกว่า 20 ปี