/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] กฎบัตร ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

การพัฒนาเมืองเกิดจากการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่ที่ผ่านมาโครงการใหญ่ของภาครัฐแม้จะเปิดให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็พบว่าเกิดจากการคิดมาจากส่วนกลาง /สมาคมการเมือง ร่วมกับ สกสว. จึงจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาในนาม กฎบัตรเชียงใหม่ ติดตามได้จากรายงาน

ข่าว/ภาพ…ทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือ