/ by /   News / 0 comments

[Thai PBS] สมาร์ทฟาร์ม กฎบัตรอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่

กระแสความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณาใน จังหวัดเชียงใหม่ หันมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์หวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ โดยได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาการจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการกฎบัตรเกษตรและอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาใช้ยกระดับฟาร์ม สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่แม่นยำ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้

ข่าว/ภาพ…ทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือ Thai PBS