/ by /   News / 0 comments

สกสว.ผนึก สสปน.ขับเคลื่อนไมซ์ 20 จังหวัด

สมาคมการผังเมืองไทยด้วยการสนับสนุนของ สกสว. ร่วมมือกับสสปน. ใช้“ไมซ์” ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 20 จังหวัดมุ่งการพัฒนากิจการประชุมและนิทรรศการเติมผู้เยี่ยมเยือนเข้าพื้นที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

นายฐาปนา  บุณยประวิตร  นายกสมาคมการผังเมืองไทยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม(SG-ABC) ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ว่าสสปน.จะให้การสนับสนุนเชิงวิชาการไมซ์(MICE)การตลาดไมซ์พร้อมการพัฒนาบุคลากรในสาขาไมซ์และการยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายในเมืองที่จัดทำกฎบัตร 

โดยในปี 2563 นี้โครงการ SG-ABC มีแผนความร่วมมือกับเทศบาลขนาดใหญ่ในหัวเมืองหลักและบริษัทพัฒนาเมืองต่างๆจัดทำกฎบัตรจำนวน 14 เมืองอันประกอบด้วยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองกระบี่ เมืองเบตง จังหวัดยะลา เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหากรวม 6 เมืองที่ดำเนินการจัดทำกฎบัตรไปแล้วในปีนี้ซึ่งได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จะมีเมืองที่ร่วมจัดทำกฎบัตรทั้งสิ้น 20 แห่ง

สำหรับเจตนารมณ์การจัดทำกฎบัตรนั้นมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาร่วมกันสร้างเป้าหมายร่วม(common goal) ในการมองไปสู่อนาคตกำหนดมิติใหม่ในการพัฒนา(new dimension) สร้างเครือข่ายทางสังคม(social networks) สร้างการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่(new development platform) โดยใช้พลังข้อตกลงร่วมกันของสังคมนั้นๆ(social collaboration) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น(local economy) ด้วยธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดส่งผลต่อการสร้างงานและการจ้างงานในพื้นที่ประการสำคัญคือการสร้างงานคุณภาพที่มีสมรรถนะในการดึงดูดให้ลูกหลานของคนในพื้นที่ให้กลับมาทำงานยังถิ่นฐานของตนเอง 

ส่วนการใช้ไมซ์เป็นกลยุทธ์นำของกฎบัตรนั้นเพื่อเติมจำนวนประชากรชั่วคราวเข้ามายังพื้นที่เมืองก่อให้เกิด big lot ของเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เซลล์เล็กๆของธุรกิจเติบโตและมีพลังในการขับเคลื่อนในลักษณะลูกโซ่กิจกรรมเศรษฐกิจเติมประชากรเข้ามายังพื้นที่ของไมซ์ (MICE) ได้แก่กิจกรรมการประชุมสัมมนา(Meeting) การท่องเที่ยวที่เป็นรางวัล(Incentive) การประชุมนานาชาติ(Convention) และการจัดแสดงนิทรรศการ(Exhibition) และการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เช่นงานเอ็กซ์โป การท่องเที่ยวหรือกีฬานานาชาติพร้อมด้วยกลุ่มสนับสนุนไมซ์ได้แก่งานศิลปวัฒนธรรมประเพณี งานเทศกาลหรือกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทางตรงทำให้วงล้อทางเศรษฐกิจเดินหน้าได้ 

สำหรับรายละเอียดในการลงนามร่วมมือระหว่างสมาคมการผังเมืองไทย สสปน. สกสว. เครือข่ายเมืองที่ทำกฎบัตรในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 เมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯลฯจะลงนามกันในงานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองวันที่ 5-7 มิถุนายน2562 ณ.โรงแรมริชมอนด์สไตลิสคอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี

ที่มาฐานเศรษฐกิจ